Tips and resources to improve your English skills

INS Manuel de Montsuar’s Writing and Listening Lab

‘Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.’ –Benjamin Franklin Being proficient in a foreign language implies mastering 4 key skills which are: written and oral communication as well as written and oral comprehension. We would like to focus on the written communication and the oral comprehension today. Eventhough nowadays most of our students get lots of English…

Tips to Beat Exams Successfully

The end of the 1st term is close which roughly means that students are about to face a couple of exhausting weeks before Christmas. Undeniably, that’s a situation we’ve all ever come to experience and it can get really stressing and hectic though, unless you are the organised and efficient type of student… Our students here at INS Manuel de Montsuar are getting really anxious…

Learning English with board games: does it work?

Of course it works! It’s an excellent resource for both teachers and students. The 3rd and 4th of ESO as well as the 1st of batxillerat students have devoted one session to play these board games in the English class. How can you do it in your English class? 1- Organise the classroom in different corners, 1 corner per game (I tend to have 7 corners) 2- Make…

INTERESTING ARTICLE Objectiu: perdre la por a parlar en anglès
L’aprenentatge d’una llengua estrangera té com a objectiu principal que l’alumnat es pugui comunicar de manera efectiva amb persones d’altres països –no només nadius- i que així puguin interaccionar establint ponts d’intercanvi d’opinions, idees i recursos en un món globalitzat que viu en constant transformació. Els adolescents d’avui viuen en un univers digital, rodejats d’inputs com internet, les xarxes socials i els medis de comunicació en els que la llengua vehicular és l’anglès i gràcies a això el seu domini de la llengua és molt més alt actualment que fa 20 anys, sobretot quant a la
comprensió oral. Així doncs, la cultura digital és una font inesgotable de recursos didàctics tant per
a l’alumnat com pel professorat. Malauradament, a l’aula d’anglès encara cal trencar barreres com
la de l’expressió oral. L’alumnat, ja sigui per inseguretat, vergonya o por, es troba amb dificultats a
l’hora de comunicar-se en anglès sobretot dins l’aula. Cal afegir també que els grups al nostre institut són nombrosos i heterogenis, la qual cosa difumina la pràctica oral individual.
Al nostre centre vetllem per oferir a l’alumnat diverses oportunitats per utilitzar l’anglès a l’aula de
manera activa i, així, permetre’ls agafar confiança, fluïdesa i sentir-se menys frustrats quant al domini d’aquesta segona llengua. Alhora, impulsem la internacionalització dels nostres alumnes a través de diferents projectes emmarcats en plataformes com Erasmus + i eTwinning. Malgrat aquestes
experiències vitals i engrescadores en les que s’ha comprovat de manera fefaent que l’alumnat millora el seu nivell d’expressió oral en anglès, el pal de paller continua sent l’ús de la llengua dins
l’aula. L’alumnat té por de cometre errors els quals formen una part indissoluble i necessària del
procés d’adquisició d’una llengua estrangera. Existeix un factor essencial que determina que
l’alumnat s’atreveixi a utilitzar l’anglès de manera natural: la motivació que esdevé un repte pel
professorat. Els docents de llengua estrangera busquem idees creatives per treure el millor de cada
alumne i també per donar-los una empenta i animar-los a perdre la por. Per tal d’aconseguir-ho, a
l’aula d’anglès duem a terme activitats cooperatives relacionades amb els interessos propis de la
seva edat. Considerem que poder parlar de les seves vivències en una llengua estrangera incrementa
el nivell de competència oral. És molt més fàcil i motivador explicar experiències que hom ha viscut que no parlar de temes que, per ells, són encara lluny o que simplement desconeixen. Dins l’aula, practiquem l’ús de la llengua a través de diferents activitats que els ajuden a assolir una competència comunicativa en anglès d’una manera més natural i distesa, com per exemple: el joc Story
Cubes, petites obres de teatre que ells guionitzen, jocs de taula per practicar aspectes concrets de la
llengua, acudits, resolució de problemes personals (reals o inventats) o també presentacions orals
informatives o argumentatives (concurs d’oratòria a 1r de batxillerat). A 4rt d’ESO en concret treballem l’expressió oral amb l’objectiu de preparar l’alumnat per la prova del nivell B1. Cada setmana
6 alumnes realitzen una de les tasques d’avaluació de competència oral descrivint una fotografia i
relacionant-la amb una experiència personal del passat.
A més, considerant que l’alumnat viu en un context en el que l’audiovisual i la comunicació són pilars del seu dia a dia i tenint en compte també que gaudeixen molt fent servir els diversos recursos
digitals que molts ja dominen àmpliament, aquest curs hem realitzat els següents projectes audiovisuals amb alguns grups de 2n cicle i batxillerat:
3 ESO – “This Is Me and This Is My Life”: es tracta d’una presentació personal en la que els alumnes es descriuen, parlen del seu context familiar i del seu dia a dia. Aquesta presentació la compartim amb l’alumnat de Letònia com a un pas previ a l’intercanvi i també els ajuda a trencar el gel
amb els nous companys de classe.
3 ESO – “Welcome to My Life”: al 3r trimestre faran un video-diari en el que descriuran i comentaran les seves rutines diàries i aquelles coses que els fan feliços.
3 ESO i 4 ESO – “Let’s Sell Healthy Stuff!” – han de crear el guió d’un anunci en grups amb la finalitat de vendre un producte inventat, saludable i sostenible adreçat a adolescents de la seva edat.
Aquest projecte està basat en els 17 objectius de desenvolupament sostenible inclosos a l’Agenda
2030.
4 ESO i 2n de batxillerat– “Booktubers”: després d’haver llegit un llibre en anglès que trien segons
les seves preferències, han de gravar un vídeo (emulant als Youtubers) en el que comenten el llibre
en qüestió, desgranant diversos aspectes i donant la seva opinió personal.
4 ESO i 2n de batxillerat – “Short Films” al 3r trimestre, en petits grups, redactaran un guió i gravaran un producte audiovisual “curt” sobre un tema de la seva elecció.
Podeu consultar mostres d’aquestes tasques al blog:
http://www.englishloversclub.wordpress.com
Finalment, voldríem afegir que la predisposició i la creativitat de l’alumnat són aspectes que enriqueixen l’assoliment de la competència oral en anglès però l’èxit també rau en fer projectes o utilitzar recursos a l’aula adients a la seva edat i al context en el que viuen. Tots aquests projectes els
compartim dins l’aula amb la resta de companys. De fet, aquesta és també una manera de despertar
la seva curiositat vers la resta d’alumnat del grup-classe i utilitzar estratègies comunicatives de les
que ja disposen a la seva llengua materna sense trobar-se incòmodes i sentint que el que fan té un
propòsit autèntic i real.
Des del nostre institut continuarem ajudant l’alumnat a perdre la vergonya, la por, llançar-se i parlar
en anglès perquè com deia el literat nord-americà Ralph Waldo Emerson: “*do the thing you fear
and the death of fear is certain.”
Marta Chavarriga Gassol
*Fes allò que tems i la mort del temor és segura.

%d bloggers like this: